ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Karola Miarki zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989roku „Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 30, poz.104).
§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek przy ulicy Miarki 6 w Pielgrzymowicach.

§ 4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 7
Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania


§ 8

Celem Stowarzyszenia jest :
1.Promocja sołectwa w strukturach województwa śląskiego.
2. Dbanie o rozwój kultury , oświaty , sportu i turystyki na terenie sołectwa.
3. Współpraca z samorządem lokalnym oraz wszystkimi organizacjami działającymi na terenie sołectwa.
4. Popieranie rozwoju gospodarczego i inwestycji na terenie sołectwa.
5. Ochrona środowiska naturalnego sołectwa i najbliższych okolic.
6. Pobudzanie inicjatyw lokalnych do pracy na rzecz rozwoju sołectwa.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.Opracowanie i wydanie informacji o zabytkach i atrakcjach turystycznych sołectwa Pielgrzymowice.
2. Popularyzację wiedzy o przeszłości Pielgrzymowic i regionu we współpracy z lokalnymi mediami.
3. Dostarczanie bieżących informacji o pracy , osiągnięciach i planach Stowarzyszenia do lokalnej prasy.
4.Współorganizowanie imprez kulturalnych np. „Nagroda im. K.Miarki”.
5.Współorganizowanie konkursów wiedzy o historii i współczesności Pielgrzymowic i okolicy.
6.Popieranie wszelkich lokalnych inicjatyw obywatelskich dążących do uświetnienia Pielgrzymowic.
7. Współpracę z władzami lokalnymi w planowaniu inwestycji i rozwoju gospodarczego sołectwa.
8. Współpracę z gminnym ośrodkiem kultury w organizowaniu imprez kulturalnych dla dzieci np. przeglądów zespołów artystycznych szkół.
9. Popularyzację nauki języków obcych dla dzieci i młodzieży.
§ 10


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne .
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 12


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)członków zwyczajnych
2)członków wspierających
3)członków honorowych.

§ 13


1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie,
ma pełną zdolność do czynności prawnych , nie jest pozbawiona praw publicznych , akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia oraz przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi.

§ 14

1.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwał Zarząd w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§ 15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1.Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
2.Uczestnictwa w zebraniach, sprawozdaniach, odczytach i innych imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
3.Zaskarżania przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków lub decyzji o zawieszeniu, jak również decyzji Komisji Rewizyjnej.
4.Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Zarządu.
5.Zgłaszania wniosków do Komisji Rewizyjnej
6.Prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
7.Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.


§ 16


Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1.Aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2.Przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia.
3.Uczestnictwa we wszystkich zebraniach Stowarzyszenia

§ 17

1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa wymienione w punktach 2, 3, 4, 5, 6, 7
§ 15
2. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający oraz honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
5. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczeń woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
§ 18

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1.Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań .
2.Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego.
3.Na wniosek Zarządu w przypadku działania członka na szkodę Stowarzyszenia .
W przypadku tym służy członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia stosownego powiadomienia.
4.Skreślenie z listy członków z powodu nieuzasadnionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres jednego roku. W przypadku tym Zarząd jest zobowiązany do orzekania o skreśleniu podając przyczyny skreślenia i wskazując na prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego powiadomienia.
5. Skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionych czterech nieobecności
na Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia.
6. Wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego
karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
7. Osobom , którym Zarząd odmówił praw członkostwa przysługuje prawo odwołania
do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego powiadomienia.
8. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna


§ 19Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenia,
2. Zarząd,
3.Komisja Rewizyjna.

§ 20


1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów członków Stowarzyszenia.
2.Członkowie władz mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.
3.Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne jeżeli postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
4.Uchwały w przedmiocie wyborów zapadają z głosowaniu tajnym.

§ 21

W przypadku wystąpienia , wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany w wyborach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie
§ 22

1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a)z głosów stanowiących- członkowie zwyczajni
b)z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście i osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia .
3.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne sprawozdawczo- wyborcze, sprawozdawcze lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata ,a sprawozdawcze raz na rok .
4.Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym dokonuje się wyboru Zarządu spośród członków zwyczajnych Towarzystwa w składzie 5-9 osób, Komisji Rewizyjnej w składzie 3-6 osób, oraz władze Sekcji w składzie 2-3 osób.
5.Kolejne Walne Zgromadzenia zwoływane są przez Zarząd, który zawiadamia członków Towarzystwa o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
6.Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia konieczna jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany Statutu bądź rozwiązania Towarzystwa, które wymagają 2/3 głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
7.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez przewodniczącego lub jego zastępcę w szczególnie uzasadnionych wypadkach:
1)w razie potrzeby wynikającej z §21,
2)z inicjatywy Zarządu ,
3)na żądanie Komisji Rewizyjnej,
4)na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.§ 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:
1)określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2)uchwalenie Statutu i jego zmian,
3)udzielanie absolutorium Zarządowi,
4)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań pozostałych władz Stowarzyszenia,
5)rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
6)rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
7)nadawanie i odbieranie godności członka honorowego,
8)podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9)podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady
10) ustalanie składek członkowskich
11) uchwalanie budżetu.Zarząd

§ 24
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia , reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z 5-9 członków w tym:
a.przewodniczący,
b.dwóch wiceprzewodniczących,
c.skarbnik ,
d.sekretarz.
3.O ilości członków Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
4.Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie poza jego obrębem i jest osobą upoważnioną do zajmowania oficjalnych stanowisk w imieniu Stowarzyszenia. przewodniczący i wiceprzewodniczący kieruje i nadzoruje prace Zarządu. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Zarządu wraz ze skarbnikiem podpisuje umowy, akty, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe.
5.Wiceprzewodniczący Zarządu zastępuje przewodniczącego w obowiązkach prowadzenia zebrań w czasie jego nieobecności.
6.Osoba będąca skarbnikiem w Zarządzie posiada dostęp do wszystkich finansów oraz aktów Stowarzyszenia, a jego zgoda jest konieczna do podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd.
7.Osoba pełniąca funkcje sekretarza Zarządu ma za zadanie protokołowanie zebrań oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej i archiwum Stowarzyszenia.
8.Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jeden raz w kwartale i są zwoływane przez przewodniczącego Zarządu.
9. Członkiem Zarządu może zostać osoba będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia prze okres 1 roku.
10. Osoba, która zechce zrezygnować z członkostwa w Zarządzie musi złożyć pisemną rezygnację, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§ 25

Do zakresu działań Zarządu należy:

1)realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
2)określenie szczegółowych kierunków działania,
3)ustalanie projektu budżetu i preliminarzy,
4)zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5)podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
6)prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
7)wnioskowanie o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego,
8)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

Komisja Rewizyjna
§ 26

1.Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3-6 członków w tym:
e.przewodniczącego,
f.zastępcy,
g.sekretarza,
3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Walne Zgromadzenie,
4.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą należeć do innych władz Stowarzyszenia.
5.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje komisję oraz jest zobowiązany do zapoznania członków Stowarzyszenia z pracą komisji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej zebrania.
6.Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
7.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
8.Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia przynajmniej 1 rok.
9.Osoba chcąca zrezygnować z członkostwa w Komisji Rewizyjnej musi złożyć pisemną rezygnację z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§27

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1.kontrolowania działalności Stowarzyszenia,
2.występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji
3.prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub zwołania zebrania Zarządu ,
4.zwołanie Walnego Zebrania w przypadku nie zwołania go w terminie lub trybie ustalonym Statutem,
5.składanie wniosków na Walnym Zebraniu o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium Zarządowi,
6.składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.


§ 28


W przypadkach określonych w pkt. 4 §27 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania , a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia żądania.§ 29

.
W sytuacji, gdy członek Stowarzyszenia zagraża wizerunkowi Stowarzyszenia lub w sytuacjach ujętych w Statucie przewodniczący Zarządu ma prawo zawieszać członka na czas określony przez przewodniczącego Zarządu lub jego zastępcy.

ROZDZIAŁ V
Majątek i finanse

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31

1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)składki członkowskie
2)dochody z nieruchomości i ruchomości , stanowiących własność lub będącymi w użytkowaniu Stowarzyszenia
3)dotacje
4)darowizny zapisy i spadki
5)wpływy z działalności statutowej
6)inne.

2.Środki finansowe niezależne od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto.
3. Miesięczne składki członkowskie powinny być wpłacone w dwóch ratach do 15.06
i 15.12 każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

1.Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy 2 osób i przewodniczącego lub jego zastępcy i skarbnika Zarządu.
2.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.


ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33
1.Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.
2.Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3.W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.
4.Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
STATUT

Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego

Karola Miarki

w Pielgrzymowicach