OSIĄGNIĘCIA STOWARZYSZENIA

Realizacja projektów

1.     „Wpatrzeni w Karola Miarkę napiszmy, zredagujmy i wydajmy kompendium wiedzy o naszej lokalnej ojczyźnie – Pielgrzymowicach”- zredagowanie i wydanie kompendium wiedzy o Pielgrzymowicach w postaci dwóch publikacji: "Pielgrzymowice wczoraj i dziś" oraz "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie". Projekt zrealizowany od czerwca do grudnia 2006 r. dofinansowany ze środków funduszu lokalnego “Ramża” Czerwionka – Leszczyny w drodze lokalnego konkursu grantowego w ramach programu „Działaj lokalnie IV” polsko-amerykańskiej fundacji wolności realizowanego we współpracy z akademią rozwoju filantropii w Polsce.

2.     „Artystyczna tęcza – kultura buduje obywatelską Europę”. Projekt zrealizowany został w 2006 r. w partnerstwie z Urzędem Gminy w Pawłowicach. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Town Twinning. W projekcie brały udział grupy mieszkańców z Verquin (Francja), Perkupa (Węgry) oraz Teplicka nad Vahom (Słowacja) - partnerskich miast gminy Pawłowice.

3.     „Pielgrzymowice bliskie sercu w wymiarze kulturowym i patriotycznym„ to zadanie publiczne zrealizowane w ramach oferty Urzędu Gminy w Pawłowicach w 2008 r., objęło zorganizowanie cyklicznej imprezy Biesiada Śląska, II pleneru malarskiego dla dzieci i młodzieży w Pielgrzymowicach, wydanie śpiewnika „Cała rodzina śpiewa” oraz składanki widokówek „Pielgrzymowice bliskie sercu”, spotkanie dzieci i młodzieży z artystką ludową Janiną Lazar, wykład dr Joanny Ździebło z historii Pielgrzymowic i rodziny Reitzensteinów oraz uroczystość z okazji urodzin Karola Miarki.

4.     Pielgrzymowice bliskie sercu. Zrozumieć piękno kultury i przyrody Gminy Pawłowice” to drugie zadanie publiczne zrealizowane w ramach projektu w zakresie „Upowszechniania kultury i sztuki” w 2009 r. Wydany został w min. wybór wierszy Marty Szczotka i Janiny Lazar.

5.     „Na historycznych i kulturowych szlakach Pielgrzymowic w Gminie Pawłowice”, zrealizowany w roku 2010 jako zadanie publiczne w zakresie „Upowszechniania kultury i sztuki”. Wydane zostały materiały promocyjne oraz książeczka „Rzecz o Karolu Miarce”. Stowarzyszenia, zorganizowano konferencję historyczną pod hasłem „Działalność Karola Miarki inspiracją dla stowarzyszenia”.

6.     Współudział w realizacji czesko - polskiego projektu „Ścieżka Edukacyjna Prasiva”dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – POW CZ-PL 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.

7.     Na historycznych i kulturowych szlakach Pielgrzymowic” - projekt zrealizowany w roku 2011 jako zadanie publiczne w zakresie „Upowszechniania kultury i sztuki”, w ramach którego zorganizowanie koncert organowy w kościele Św. Katarzyny w Pielgrzymowicach, uroczystość 186 rocznicy urodzin Karola Miarki, V Plener malarski dla dzieci i młodzieży oraz wydano folder „ Pielgrzymowice- witaj gościu miły”.

8.     „ Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiada Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach” w 2011 w ramach projektu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

9.     „Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska – uroczyste obchody 185 rocznicy urodzin Karola Miarki w Pielgrzymowicach” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów – w 2010 roku dokonano odrestaurowania płyty nagrobnej Karoliny Miarka – pierwszej żony Karola Miarki i postawienia nagrobka na przykościelnym cmentarzu.

10. „Organizacja X Biesiady Kultury Śląskiej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska”w 2012 r. w ramach projektu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

11. „Rowerem po Gminie Pawłowice i okolicach” - zadanie publiczne Urzędu Gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w 2013 r. w ramach którego zorganizowano:

·         edukacyjne spotkanie dla uczestników wyjazdów rowerowych na temat: „Jak aktywność fizyczna wpływa na nasze zdrowie.”

·         trzy wycieczki rowerowe po trasach rowerowych na terenie gminy Pawłowice, trasą do Chałupek oraz do Ustronia,

·         przeprowadzone zostały trzy pogadanki zdrowotne promujące aktywność fizyczną.

12. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” organizacja imprez, warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich o tematyce kultury i sztuki” - trzy projekty zrealizowane w latach 2012 – 2014 r, jako zadanie publiczne dofinansowane z Urzędu Gminy Pawłowice.

 

PUBLIKACJE STOWARZYSZENIA

 

1.      Album „Pielgrzymowice wczoraj i dziś” oraz broszura "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" – 2006 r.

2.      Śpiewnik „Cała rodzina śpiewa” oraz składanka widokówek „Pielgrzymowice bliskie sercu” -2008 r.

3.      „Pielgrzymowice bliskie sercu”, wybór wierszy Marty Szczotka i Janiny Lazar – 2009 r.

4.      Książeczka „ Rzecz o Karolu Miarce” - 2010 r.

5.      Folder „ Pielgrzymowice - witaj gościu miły” - 2011 r.

6.      Broszura „Pielgrzymowice na tropach historii” - 2013 r.

7.      Informator „Witamy w Pielgrzymowicach” - 2016 r.

 

WPŁYW ORGANIZACJI NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

1.     Działania uświadamiające mieszkańcom wsi i okolic wielkość nieugiętego i nieustraszonego trybuna ludu polskiego na Górnym Śląsku Karola Miarki,jego wielkie zaangażowanie w walkę o polskość.

2.     Rozpowszechnianie informacji o zabytkach i atrakcjach turystycznych sołectwa Pielgrzymowice, poprzez opracowywanie i wydawanie publikacji i folderów.

3.     Popularyzacja wiedzy o przeszłości Pielgrzymowic i regionu we współpracy z lokalnymi mediami, poprzez organizowanie spotkań z zasłużonymi ludźmi kultury i sztuki.

4.     Integrowanie społeczeństwa poprzez organizowanie cyklicznych Biesiad Śląskich, uroczystości obchodów rocznicowych Karola Miarki oraz wycieczek turystyczno - krajoznawczych.

5.     Współorganizowanie konkursów wiedzy o historii i współczesności Pielgrzymowic i okolicy.

6.     Uwrażliwianie na piękno, poprzez organizowanie koncertów muzycznych oraz plenerów malarskich dla dzieci i młodzieży.

 

CYKLICZNE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE

1.      Biesiady Kultury Śląskiej dla mieszkańców wsi i okolic.

2.      Wycieczki do ciekawych miejsc na terenie naszego kraju.

3.      Plenery malarskie dla dzieci i młodzieży.

4.      Wyjazdy do teatru w Krakowie, Cieszynie, Wrocławiu.

5.      Wyjazdy do opery w Bytomiu, na koncerty NOSPR oraz koncerty muzyczne w Filharmonii w Katowicach

6.      Koncerty muzyki sakralnej w Kościele Św. Katarzyny w Pielgrzymowicach.

7.      Coroczne wieczornice z okazji rocznicy urodzin Karola Miarki.

8.      Wieczory muzyczne w auli Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach.

9.      Spotkania z zasłużonymi ludźmi kultury i sztuki, m.in. laureatami nagrody im. Karola Miarki